பறை பயிற்சி வகுப்புகள்

சக்தியுடன் (தமிழ் நாடு) பறை பயிற்சி வகுப்புகள்!

Dates: Saturday, November 2nd (Elk Grove Village) & Sunday, November 3rd (Aurora)

Note: Lunch Included with the fee.

Event Fee(s)
Entrance Fee
x $ 25.00
x $ 25.00
x $ 25.00
x $ 25.00
x $ 40.00
x $ 40.00
x $ 65.00
x $ 25.00
FREE if you have bought at least one weekend session
Total Amount:
New Individual
-->