பறை பயிற்சி வகுப்பு

பறை பயிற்சி வகுப்புகள் – சிகாகோவில் முதல்முறையாக!

May 25th – 11 am to 5pm workshop
Cimino Dance Studio
778 S Arlington Heights Rd, Elk Grove Village, IL 60007

Event Fee(s)
Entrance Fee
x $ 25.00
Lunch Included
x $ 20.00
Lunch Included
Total Amount:
New Individual

-->